*** อัตลักษณ์ของโรงเรียน : รักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมมารยาทงาม*** ***เอกลักษณ์ของโรงเรียน : งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน***

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

label09

 

           โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นฝ่าย ๕ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล  ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายคุณภาพชีวิตนักเรียนประจำโดยจัดโครงสร้างการบริหารงาน  ดังแผนภูมินี้


   structer01

                                                                                                          << Home

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla themes download domain name search Valid XHTML and CSS.