*** อัตลักษณ์ของโรงเรียน : รักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมมารยาทงาม*** ***เอกลักษณ์ของโรงเรียน : งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน***

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

label14

 

 icon ข้อมูลพนักงานราชการ                

 ลำดับ                     ชื่อ - สกุล                                   ตำแหน่ง                               วุฒิการศึกษา             
  ๑  นางวนิชา  นาคเป้า  พนักงานราชการ
  ๒  น.ส.จานุภา  เพ็ชรภา  พนักงานราชการ
  ๓   นางน้ำฝน  ประยูรเจริญ   พนักงานราชการ
  ๔   น.ส.บุษบา  บัวผาง  พนักงานราชการ 
  ๕   นายวีระพงษ์  นครศรี  พนักงานราชการ 
  ๖   นายธราธิป  เจริญไชย  พนักงานราชการ 
  ๗   นายณรงค์  อุดมแตง  พนักงานราชการ 
  ๘   นายพุทธินันท์  จันทะวงศ์  พนักงานราชการ 
  ๙   น.ส.ธารตรี  ศรีทอง  พนักงานราชการ 
  ๑๐   น.ส.โชติมณี  คชประดิษฐ์  พนักงานราชการ 
  ๑๑   นางเทวา  แก่นท้าว  พนักงานราชการ 
  ๑๒   นายธนาสาท  บุญรอดอยู่  พนักงานราชการ 
  ๑๓   น.ส.อุรา  แคนสี  พนักงานราชการ 
  ๑๔   น.ส.วรรณิสา  ต้นกันยา  พนักงานราชการ 
  ๑๕   น.ส.กรรณิกา  แดงนา  พนักงานราชการ 
  ๑๖  น.ส.ราตรี  กุลชนิ  พนักงานราชการ 
  ๑๗  นางสุวิมล  รักษาพล  พนักงานราชการ 

 

icon ข้อมูลครูอัตรจ้าง 

 ลำดับ                     ชื่อ - สกุล                                   ตำแหน่ง                               วุฒิการศึกษา             
  ๑  นายก้องชัย  ยุทธา  ครูอัตราจ้าง
  ๒  นายอดิศักดิ์  ศรีจันทร์  ครูอัตราจ้าง
  ๓   น.ส.อรพิน  นาอุบล  ครูอัตราจ้าง
  ๔   นายธรรศพล  เอกชัยวรวุฒิ  ครูอัตราจ้าง 

 

 

                                                                                              << Home    << กลับหน้าก่อน  หน้าถัดไป >>  

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla themes download domain name search Valid XHTML and CSS.