*** อัตลักษณ์ของโรงเรียน : รักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมมารยาทงาม*** ***เอกลักษณ์ของโรงเรียน : งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน***

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

label14

 

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ให้บริการทางการศึกษาสำหรับเด็กพิการทางการได้ยิน ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ ๖ จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย  จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองบัวลำภู  จังหวัดเลย  จังหวัดสกลนคร

icon ข้อมูลจำเพาะ

                  ชื่อโรงเรียน  :   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
                  สังกัด : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
                  ประกาศจัดตั้ง :   วันที่  ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๘
                  สถานที่ตั้ง :  ๑๕๓  หมู่  ๔  ถนนรอบเมือง  ตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์  ๔๑๐๐๐  
                  โทรศัพท์
๐-๔๒๓๒-๓๖๘๒    โทรสาร  :  ๐-๔๒๓๒-๓๖๘๓
                  เปิดรับนักเรียนระดับ :  ชั้นอนุบาล ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖  ประเภท  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 

iconข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร  ผู้บริหาร  และคณะกรรมการสถานศึกษา 
                 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีมีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น ๗๗  คน  จำแนกจำนวนได้ดังตารางนี้

          ตำแหน่ง           ผู้บริหาร 
  สถานศึกษา   
        รอง
  ผู้อำนวยการ 
  ข้าราชการ  
        ครู
   พนักงาน    
    ราชการ
  ครูอัตราจ้าง         ลูกจ้าง    
       ประจำ     
     ลูกจ้าง      
    ชั่วคราว      
   รวมทั้งสิ้น    
        จำนวน
    บุคลากร (คน)
          ๑           ๑         ๒๒         ๒๒           ๔           ๑         ๒๕        ๗๗ 

   

icon ข้อมูลผู้บริหาร

                ๑)  นายสันติ  ฤาไชย    ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
                     วุฒิการศึกษาสูงสุด    ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่   จนถึงปัจจุบัน  
                     โทรศัพท์      E-mail     
               ๒)  นางกัลยาณี  ธนาสุวรรณ ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
                     วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน  
                     โทรศัพท์ ๐๘๗-๔๗๒๐๐๒๘    E-mail    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

iconตารางข้อมูลข้าราชการครู   

 ลำดับ       เลขประจำ      
      ตำแหน่ง 
 
                   ชื่อ - สกุล                       ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ                วุฒิการศึกษา             
  ๑      ๘๖๙๔๘ นายเรืองเวช  ผาสุข    ผู้อำนวยการ  ปริญญาโท บริหารการศึกษา
  ๒      ๘๗๑๔๗ นางกัลยาณี  ธนาสุวรรณ    รองผู้อำนวยการ   ปริญญาโท บริหารการศึกษา
  ๓       ๕๖๙๘๗ นางอนุภาพ  ธาตุทำเล     คศ.๓  ปริญญาตรี ภาษาไทย
  ๔       ๑๓๔๘๑๕ นายทรงเดช  โคตรมงคล    คศ.๒  ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา
  ๕       ๘๗๑๓๙ นางสโรชา  เอกอำพัน     คศ.๓  ปริญญาตรี สุขศึกษา 
  ๖       ๑๓๐๒๕๖ นางสุคนธ์  ผาสุข    คศ.๒  ปริญญาตรี การพัฒนาชุมชน
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาล่ามภาษามือไทย 
  ๗       ๓๙๖๑๐ น.ส.กรรณิการ์  บุญประเสริฐ     คศ.๓  ปริญญาโท หลักสูตรการสอน
  ๘       ๕๖๑๕๑ น.ส.ปฤษฏิ์ฏา  ทัลก์หิรัญวงศ์    คศ.๒  ปริญญาโท การศึกษาพิเศษ
  ๙        นางประภัสสร  จันทร์แดง     คศ.๒  ปริญญาโท หลักสูตรการสอน
  ๑๐       ๙๖๗ นางพิทยา  โคตรมงคล     คศ.๒  ปริญญาตรี การบัญชี
  ๑๑       ๑๑๙๗๑๙ น.ส.เชาวนี  นาโควงศ์     คศ.๒  ปริญญาโท การวิจัยการศึกษา
  ๑๒        น.ส.แววมยุรา  เนียมสา     คศ.๒  ปริญญาโท การบัญชี
  ๑๓       ๑๗๙๔ น.ส.ราตรี  ศรีวรกุล     คศ.๑  ปริญญาตรี ประถมศึกษา
  ๑๔       ๕๕๐ น.ส.กฤติยา  ศรีนุกูล     คศ.๑  ปริญญาตรี สุขศึกษา
  ๑๕       ๓๓๓๕๗ น.ส.กันต์ธนัท  บุญก้อง    คศ.๑  ปริญญาตรี การศึกษาพิเศษ
  ๑๖       ๕๖๐๑๙ นายขจรยศ  จันทมุณี     คศ.๑  ปริญญาโท การศึกษาพิเศษ
  ๑๗       ๑๖๒๙ ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฏฐ์ชุดา  ชาวบ้านตาด    คศ.๑  ปริญญาโท บริหารการศึกษา
  ๑๘       ๑๒๙๕ น.ส.กฤษณา  ล้นเหลือ     คศ.๑   ปริญญาตรี หูหนวกศึกษา
  ๑๙       ๑๑๓๕๗ น.ส.อนัญญา  บัวเทิง   ครูผู้ช่วย  ปริญญาตโท เทคโนโลยีการศึกษา
  ๒๐       ๑๖๔๒ นายอาทิตย์  อุษาวรกิจ    ครูผู้ช่วย  ปริญญาตรี การศึกษาพิเศษ
  ๒๑       ๑๐๔๗๔ นายประดิษฐ์  สุขเกษม    ครูผู้ช่วย  ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์
  ๒๒       ๙๐๕ นายสมพร  บัวกล่ำธนกิจ    ครูผู้ช่วย  ปริญญาตรี อุตสาหกรรม
  ๒๓      ๔๒๕๑ น.ส.กัญญาภัค  จันทร์ภูมิ    ครูผู้ช่วย  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา
  ๒๔      ๑๒๕๓ นางรัศศิญา  เหล็กกล้า     คศ.1  ปริญญาตรี การศึกษาพิเศษ
  ๒๕      ๘๖๒๖๗ น.ส.พลอยไพลิน  นาโพธิ์ตอง   ครูผู้ช่วย  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์


                                                                                                         << Home          หน้าถัดไป >>

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla themes download domain name search Valid XHTML and CSS.