*** อัตลักษณ์ของโรงเรียน : รักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมมารยาทงาม*** ***เอกลักษณ์ของโรงเรียน : งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน***

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

label03

 
ประวัติโรงเรียน

   logo     รูปทรงทั้งหมด  เป็นรูปของหม้อบ้านเชียง  โดยนำมาประยุกต์ให้มีลักษณะอ่อนช้อยแบบไทยๆ ภายใต้พื้นฐานของรูปทรง
                    สามเหลี่ยมตั้ง แสดงถึงความเจริญงอกงามภายใต้พื้นฐานที่มั่นคงทางวัฒนธรรม 

รูปลายผ้าขิดส่วนใน  เป็นหัตถกรรมประจำท้องถิ่น  แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

รูปใบหู  คือ  ตัวแทนของความบกพร่องทางการได้ยินที่โรงเรียนตั้งใจจะฟื้นฟูและพัฒนาความพิการด้านนี้
      

 
     ชื่่อโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ที่ตั้ง ๑๕๓ หมู่ ๔  ถนนรอบเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์  ๐๔๒-๓๒๓๖๘๒  โทรสาร ๐๔๒-๓๒๓๖๘๓  

     ประวัติโรงเรียนโดยย่อ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๓๘  เนื่องจากกองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นมีแผนขยายโรงเรียนเพื่อเปิดบริการแก่เด็กพิการอย่างทั่วถึงซึ่งในขณะนั้นโรงเรียนประเภทนี้ มีน้อยทำให้การบริการไม่ทั่วถึง ผู้ปกครองต้องนำเด็กไปฝากเรียน ระยะทางห่างไกล ไม่สะดวกและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

     กองการศึกษาพิเศษได้ติดต่อประสานงาน เพื่อหาที่ดินในจังหวัดอุดรธานี เพื่อก่อตั้งโรงเรียน นายองอาจ วุฒิเสน ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดอุดรธานี และนายวิเชียร  ชูประยูร  ผู้ตรวจราชการ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา ๙ ร่วมกับบุคคลหลายฝ่าย  ประสานกับผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  ในขณะนั้นคือนาย มณเฑียร ศรีภูธร ได้แบ่งที่ดินให้ก่อตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษ  เนื้อที่ประมาณ  ๒๐ ไร่  ต่อมา นายวิเชียร ชูประยูร  ผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา ๙
นายวิไล รู้ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอุดรธานี  และนายประจวบ  ม่วงใจเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  ได้สานต่อนโยบายโดยได้รับการสนับสนุนของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และชาวจังหวัดอุดรธานี และเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  ๒๕๓๙ เป็นต้นมา โดยเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าเรียนร่วมตามนโยบายกรมสามัญศึกษา ทำให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงมีที่เรียน ส่งผลให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้ช่วยเหลือตัวเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

   เนื่องจากมีคนพิการได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาพิเศษมากขึ้น เพื่อสนองความต้องการของคนพิการให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงในปี พ.ศ. ๒๕๔๑  กรมสามัญศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีกฤษฎีกาแยกกองการศึกษาพิเศษออกเป็น  ๒ กอง คือกองการศึกษาสงเคราะห์และกองการศึกษาเพื่อคนพิการ โดยโรงเรียนศึกษาพิเศษอุดรธานี  สังกัดกองการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการ  วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๔๖ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้โรงเรียนศึกษาพิเศษอุดรธานี เปลี่ยนชื่อโรงเรียนมาเป็น “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี” สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีนายอำนาจ  ชนชนะชัย  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ให้บริการสำหรับเด็กพิการทางการได้ยิน  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ โดยมีเขตพื้นที่บริการ ๖ จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู สกลนคร และเลย 

                                                                                               history

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla themes download domain name search Valid XHTML and CSS.