*** อัตลักษณ์ของโรงเรียน : รักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมมารยาทงาม*** ***เอกลักษณ์ของโรงเรียน : งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน***

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

                     
                                                                   jpg2

            133832                 133835                 133834                133833

              นายธนสาท  บุญรอดอยู่                            นางสุวิมล  รักษาพล                               นางวนิชา  นาคเป้า                              น.ส.ราตรี  กุลชนิ

 

            133836                   133837                  133838                133839

                นายวีระพงษ์  นครศรี                              น.ส.ธารตรี  ศรีทอง                              น.ส.จารุภา  เพ็ชรภา                        นางน้ำฝน  ประยูรเจริญ


            133840                   133841                  133842                133843

                น.ส.กรรณิกา  แดงนา                             น.ส.บุษบา  บัวผาง                               นางเทวา  แก่นท้าว                               น.ส.อุรา  แคนสี


            133844                   133845                  133846                133847

              น.ส.วรรณิสา  ต้นกันยา                        น.ส.โชติมณี  คชประดิษฐ์                        นายณรงค์  อุดมแตง                        นายพุทธินันท์  จันทะวงศ์


            133879

               นายธราธิป  เจริญไชย
                                                                                                                 << Home
 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla themes download domain name search Valid XHTML and CSS.