*** อัตลักษณ์ของโรงเรียน : รักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมมารยาทงาม*** ***เอกลักษณ์ของโรงเรียน : งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน***

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

                                                                    jpg1

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                 

                                                                                                          นายสันติ  ฤาไชย

                                                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
                                                                         รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

        0006               0019                0018                 0016

           นางกัลยาณี  ธนาสุวรรณ                      นายทรงเดช  โคตรมงคล                        นางสโรชา  เอกอำพัน                          น.ส.กรรณิการ์  บุญประสริฐ

             รองผู้อำนวยการโรงเรียน                                        ครู                                                      ครู                                                         ครู

        0014                0017                0015                 0013

        น.ส.ปฤษฏิ์ฏา  ทัลก์หิรัญวงศ์                    น.ส.ประภัสสร  จันทร์แดง                         นางพิชยา  โคตรมงคล                          น.ส.เชาวนี  นาโควงศ์ 

                          ครู                                                        ครู                                                      ครู                                                         ครู

                                                                  0022                  0012                 0011

             น.ส.แววมยุรา  เนียมสา                          นางพิญญา  ใจมาลัย                               น.ส.ราตรี  ศรีวรกุล                               น.ส.กฤติยา  ศรีนุกูล                                        
                         ครู                                                        ครู                                                        ครู                                                          ครู

                                                                    0010               0009                 0007  

             น.ส.กันต์ธนัท  บุญก้อง                            นายขจรยศ  จันทมุณี                ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฏฐ์ชุดา  ชาวบ้านตาด               น.ส.กฤษณา  ล้นเหลือ

                          ครู                                                        ครู                                                      ครู                                                         ครู

        0008                   0001                0003                 0002

              นางรัศศิญา  เหล็กกล้า                            น.ส.อนัญญา  บัวเทิง                           นายอาทิตย์  อุษาวรกิจ                            นายประดิษฐ์  สุขเกษม
                          ครู                                                        ครู                                                      ครู                                                         ครู 

        0004                 133877               0005                 0021       

           นายสมพร  บัวกล่ำธนกิจ                        น.ส.กัญญาภัค  จันทร์ภูมิ                   น.ส.พลอยไพลิน  นาโพธิ์ตอง                      นางอนุภาพ  ธาตุทำเล

                          ครู                                                        ครู                                                       ครู                                                          ครู

                                                                                                                  << Home

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla themes download domain name search Valid XHTML and CSS.