*** อัตลักษณ์ของโรงเรียน : รักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมมารยาทงาม*** ***เอกลักษณ์ของโรงเรียน : งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน***

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

label15

 

   ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แนววอลดอร์ฟระดับปฐมวัย 

   ความเป็นมา 
                   จากการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กหูหนวกทั้งในและต่างประเทศพบว่ามีระดับต่ำกว่าเด็กปกติ ปัญหาดังกล่ามาเช่นเป็นเพราะเด็กหูหนวกมีสติปัญญาต่ำกว่า
เด็กปกติทั่วไป แต่หากเกิดขึ้นจากวิธีการสอนที่ไม่ตอบสนองกับความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนหูหนวก ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กหูหนวกจึงต้อง
มีการพัฒนาให้กับกระแสของการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการสอนแบบสองภาษาสำหรับเด็กหูหนวกโดยนำวิธีการ
สอนแบบสองภาษามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนหูหนวกสภาพท้องถิ่น ตลอดจนสังคมปัจจุบัน 

   วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กหูหนวกโดยใช้วิธีการสอนแบบสองภาษา
  2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน ของเด็กหูหนวก
  3. เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครูให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนหูหนวก

    การจัดการศึกษาวอลดร์อฟ   
เป็นการจัดการศึกษาตามแนวมนุษยปรัชญาการเรียนการรู้อยู่บนพื้นฐานของความดี  ความงาม  และความจริง


    สภาพบรรยากาศในห้องเรียน

                  p401             p402                p403

                                        มุมเล่นอิสระ                                               มุมฤดูกาล                                            มุมพระ


    กิจกรรมการเล่นอิสระ 

              p404   p405   p406


    กิจกรรมวงกลม

                   p407     p408     p409

                   p410     p412     p11

                                                                                                    << Home     หน้าถัดไป >>

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla themes download domain name search Valid XHTML and CSS.