*** อัตลักษณ์ของโรงเรียน : รักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมมารยาทงาม*** ***เอกลักษณ์ของโรงเรียน : งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน***

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

label07

 

              การนำหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา  มาบูรณาการ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” โดยเน้นหลักการในการใช้ชีวิตประจำวันที่ง่ายและเหมาะสมเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิต 

   กิจกรรมธรรมะสวัสดี

                P1010369           P1010364


   กิจกรรมมองเห็นคุณค่าของ สรรพสิ่ง

                001           002


   กิจกรรมเจริญสติทำวัตรเย็น

                P1290792           P1290808


   กิจกรรมทำบุญตักบาตร

                DSC 0401           DSC 0368


   กิจกรรมนิทานส่งเสริมธรรม

                003           004


   กิจกรรม ค่ายคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ

               006            005


   กิจกรรมวินัยเชิงบวก

               DSC01534            IMG 0677


   กิจกรรมงามอย่างไทย

               P1010535            P1010473
                                                                                    
                                                                                    << Home 

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla themes download domain name search Valid XHTML and CSS.